Skip to content
Donate
Text Size: A A A

The National Lottery Community Fund – Awards for All Wales has generously supported Blesma Members in Wales with a donation of almost £10,000 for the Blesma Brunches, Digital Inclusion Sessions, and related activities.

This generous support from The National Lottery Community Fund will enable us to deliver a programme of social events and activities, including brunches, to bring Blesma Members, their widows, partners, and families together in local communities in Wales. Members will have the opportunity to build strong relationships with each other, positively contributing towards their overall well-being and helping to tackle social isolation and loneliness.  These activities will also incorporate informal digital training to increase digital inclusion and help Members and families to keep in touch with each other after events via our Blesma Connects App. The National Lottery Community Fund is generously supporting this work throughout 2020 and in to 2021.

We are incredibly grateful to The National Lottery Community Fund for their support to ensure that our Members in Wales continue to live independent and fulfilling lives.


Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol – Mae Arian i Bawb Cymru wedi rhoi cefnogaeth hael i aelodau Blesma yng Nghymru gyda rhodd o bron £10,000 ar gyfer y ' Blesma Brunches ', sesiynau cynhwysiant digidol a gweithgareddau cysylltiedig.

Bydd y gefnogaeth hael hon gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol yn ein galluogi i ddarparu rhaglen o ddigwyddiadau a gweithgareddau cymdeithasol, gan gynnwys brunches, i ddod ag aelodau Blesma, eu gweddwon, eu partneriaid a'u teuluoedd ynghyd mewn cymunedau lleol yng Nghymru. Bydd cyfle i'r aelodau feithrin perthynas gref â'i gilydd, gan gyfrannu'n gadarnhaol tuag at eu lles cyffredinol a helpu i fynd i'r afael ag unigedd cymdeithasol ac unigrwydd.  Bydd y gweithgareddau hyn hefyd yn cynnwys hyfforddiant digidol anffurfiol i gynyddu cynhwysiant digidol a helpu aelodau a theuluoedd i gadw mewn cysylltiad â'i gilydd ar ôl digwyddiadau drwy gyfrwng ein ap Blesma Connects. Mae Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol yn cefnogi'r gwaith hwn yn hael drwy gydol 2020 ac i mewn i 2021.

Rydym yn hynod ddiolchgar i gronfa gymunedol y Loteri Genedlaethol am eu cefnogaeth er mwyn sicrhau bod ein haelodau yng Nghymru yn parhau i fyw bywydau annibynnol a llawn.

HOW DO I CONTACT THE BLESMA TRUSTS TEAM?